Beleidsplan 2015-2019

In de periode 2015-2019 zullen de Stads- en de Ambtsbegraafplaats in Doetinchem in fasen worden hersteld. In samenspraak met de gemeente Doetinchem zal de Stichting het onderhoud aan de graven en het groen gaan uitvoeren. Daarbij zal ook deskundigheid van de firma Hesselink uit Zutphen betrokken worden.

De gemeente Doetinchem stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking t.b.v. het technische herstel. Ook zal de gemeente 2x per jaar het maaien van de grote stukken groen voor haar rekening nemen. Middels inzet van vrijwilligers zal het schilderwerk aan de hekken van de diverse graven worden uitgevoerd.

De Stichting wil in deze periode de inwoners van Doetinchem ook meer bij de begraafplaatsen betrekken. Het 10 jarig jubileum van de Stichting in 2016 is daarvoor een goede gelegenheid. Beide begraafplaatsen dienen als een groene locatie in Doetinchem meer bekendheid te krijgen.

Ook het werven van meer donateurs zal door de Stichting worden opgepakt.


De bewoners in de directe omgeving van de beide begraafplaatsen en de nabijgelegen scholen zullen nadrukkelijk worden betrokken bij activiteiten op de begraafplaatsen. Daardoor hoopt de Stichting meer binding te creëren bij betrokkenen.


Tenslotte zal de Stichting middels fondswerving proberen om de diverse activiteiten te financieren. Daartoe zal de Stichting een apart traject inzetten.


Het bestuur vergadert tenminste 4 keer per jaar. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris, penningmeester en de vrijwilligers coördinator.

Bestuur en vrijwilligers van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.